درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهیدمطهری و خدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهیدمطهری


آدرس : کرمانشاه ،خیابان شباب ،کوی درمانگاه شهیدمطهری ،جنب مهد کودک
کد پستی ده رقمی:6715637518

شماره تلفن تماس : 08338240667 
 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد مبارزه با بیماریها  و  واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:
پزشک عمومی
دندانپزشکی
آزمایشگاه
داروخانه
تزریقات
نام واحدهای اداری این مرکز:
واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش