درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاجی افغانیان وخدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

 مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاجی افغانیان

آدرس : کرمانشاه ، ابتدای شهرک ژاندار مری ،جنب بانک ملی

کد پستی ده رقمی :    6718988546

شماره تلفن تماس :     08337240063


 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:
پزشک عمومی
داروخانه
نام واحدهای اداری این مرکز:
واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش
گروهای مشاوره ویاخدمات خاصی که دراین مرکزارائه می گردد: