درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاج سارابی و خدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

   مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاج سارابي    
آدرس : کرمانشاه ، میدان فاطمیه (رفعتیه)

 کد پستی ده رقمی: 6713714654

شماره تلفن تماس : 08337223118


 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد بهداشت مدارس
واحد مامایی

 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:

پزشک عمومی

نام واحدهای اداری این مرکز:

واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش