واحدسلامت روانی ، اجتماعی واعتیاد

نام کارشناس مسئول:حسن رستمیان  - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تلفن : 37282925-083


برنامه های سلامت روان

مطالب آموزشی ودستورالعمل های آموزشی حوزه سلامت روانی ، اجتماعی واعتیاد:

جهت مشاهده مطالب آموزشی  و دستورالعمل های آموزشی مربوط به سلامت روانی ، اجتماعی واعتیاد لطفا" اینجا کلیک کنید