درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری رشیدی و خدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

مرکز خدمات جامع سلامت شهری رشیدی

آدرس : کرمانشاه ، چهار راه رشیدی

کد پستی ده رقمی: 6716893818

شماره تلفن تماس : 08337229067


 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:

پزشک عمومی
دندانپزشکی
آزمایشگاه
داروخانه

نام واحدهای اداری این مرکز:

واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش

گروهای مشاوره ویاخدمات خاصی که دراین مرکزارائه می گردد:

نام گروه ،عنوان تخصص

عنوان خدماتی که ارائه می نمایند

شماره تلفن

مرکز کاهش آسیب

ارائه آموزش وتوزیع سرنگ بین معتادان

7229067