ستادهماهنگی وطرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

نام کارشناس مسئول: سرکارخانم فاطمه عدالت نسب

آدرس پست های الکترونیک ستادهماهنگی وطرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه: hcokc_tg@kums.ac.ir

شماره تلفن تماس با واحد طرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:  37276636- 083

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها فرمها بهداشت حرفه ای مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 8 1 5 1 7