دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحدهای ستادی / واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس

واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

نام کارشناس مسئول: سرکارخانم شادوخت اشرف آبادی - کارشناس واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس

 تماس با واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

شماره تلفن: 08337211682

شماره فاکس : 0833222888

ایمیل : hcokc_sch@kums.ac.ir

سلامت مدارس

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
قوانین ودستورالعمل ها فرمها بهداشت حرفه ای مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 5 1 8 1 7