درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی قلعه شاهخانی

 

 

مرکز قلعه شاهخانی  

 

کد پستی ده رقمی : 67181139144
    
تلفن تماس :  34624573- 083
     
تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز :   7 واحد

 
 
واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده

واحد بهداشت محیط وحرفه ای ، مدارس

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی

آزمایشگاه

داروخانه

تزریقات وپانسمان


خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه روستایی قلعه شاهخانی :