دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحدهای ستادی / واحدآماروفناوری اطلاعات سلامت

واحدآماروفناوری اطلاعات سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

 نام کارشناس مسئول: آقای : کمال جلیلیان  کارشناس ارشد مبارزه با بیماریها

Statistics & IT

 

 

سامانه های آنلاین( ویژه کارکنان)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها   مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 5 1 8 دانلود نرم افزار و اپلیکیشن 1 7