درباره واحدآماروفناوری اطلاعات سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

 نام کارشناس مسئول: آقای : کمال جلیلیان  کارشناس ارشد مبارزه با بیماریها

 وظایف واحد آمار وفناوری اطلاعات سلامت

Statistics & IT

 

 سامانه های آنلاین( ویژه کارکنان)

 

آییـن نامه ها ودستـور العمل ها و مطالب آموزشی ویژه سامانه سیب:

پیوندهای مرتبط باواحدآماروفناوری اطلاعات سلامت