درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهیدسوری وخدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

مرکز  خدمات جامع سلامت شهری شهیدسوری

آدرس : کرمانشاه ، سرچشمه (موید) ،ابتدای شهید کوه شکاف
کد پستی ده رقمی 6718643164   :  

شماره تلفن تماس : 08337223329


 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:
پزشک عمومی
آزمایشگاه
داروخانه
دندانپزشکی(خدمات دندانپزشکی باتعرفه دولتی)
نام واحدهای اداری این مرکز:
واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش