درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی نوکان

 

 مرکزخدمات جامع سلامت روستایی نوکان

آدرس: شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ،انتهای خیابان شهید نبی لطفی ،جنب مسجد حاج شیرولی خانی
  
کد پستی ده رقمی :    6744197751
   
شماره تلفن تماس:   34328617-083
  
تعداد خانه های بهداشت تابعه: 6واحد
  

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی
داروخانه

خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه روستایی نوکان: