درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاج سرابی و خدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

مرکز خدمات جامع سلامت شهری حاج سرابی

آدرس : کرمانشاه ، خیابان محمد باقر صدر (شیرین سابق) ، روبروی مسجد سرکانیها ،کوی 8متری حاج سرابی ، کد پستی ده رقمی: 6715618541
    
شماره تلفن تماس :  08338241792  

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:
پزشک عمومی
داروخانه
آزمایشگاه(فقط تعیین گروه خونی برای افراد انجام میدهد)
نام واحدهای اداری این مرکز:
واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش
گروهای مشاوره ویاخدمات خاصی که دراین مرکزارائه می گردد:
نام گروه ،عنوان تخصص
عنوان خدماتی که ارائه می نمایند
شماره تلفن

 واکسیناسیون

 انجام واکسیناسیون مننژیت برای مشمولین خدمت وظیفه عمومی

 8241792