واحدمدیریت خطر و بلایا :

نام کارشناس مسئول:جواد شریفی معاد  - کارشناس بهداشت محیط

تلفن :   08337235949

بلایای طبیعی

مستندات قانونی(قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها) واحدمدیریت خطر و بلایا: