دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحدهای ستادی / واحدهای امور دارویی و آزمایشگاه

واحد امور داروئی و امور آزمایشگاهها:

آزمایشگاه

نام کارشناس مسئول واحد امور آزمایشگاهها: سرکارخانم شیرین فخری مرادی - کارشناس علوم آزمایشگاهی

 نام کارشناس مسئول واحد امور دارویی: سرکارخانم فیروزه نجفی - کارشناس مامایی

تلفن تماس08307282616

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها مطالب آموزشی
1 1 1 8 1 5 1 7
آرم دانشگاه