درباره واحد امور داروئی و امور آزمایشگاهها:

آزمایشگاه

 

 نام کارشناس مسئول واحد امور آزمایشگاهها: سرکارخانم شیرین فخری مرادی - کارشناس علوم آزمایشگاهی

 نام کارشناس مسئول واحد امور دارویی: سرکارخانم فیروزه نجفی - کارشناس مامایی

تلفن تماس37282616

شرح وظایف واحد امور داروئی  

 برای مشاهده  صفحه مربوط قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها واحد امور دارویی لطفا" اینجا کلیک کنید

آرم دانشگاه