دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحدهای ستادی / واحدآموزش و ارتقای سلامت

واحدآموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

 

آموزش

 

نام کارشناس مسئول: سرکار خانم اعظم گرشاسبی - کارشناس آموزش سلامت
      

شماره تلفن تماس با واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه: 08337212073

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها فرمها بهداشت حرفه ای مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 5
1 8 1 7