درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهرک معلم

 مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهرک معلم
آدرس : کرمانشاه ، شهرک معلم ، بلوار مولوی،خیابان 31آبان ،  کوی 4  ،پلاک  837212 ، کد پستی ده رقمی: 6714875369    
    
شماره تلفن تماس :  0833
34262688 
  
 
 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی