واحدهای اداری ومالی

اداری

 

 واحدامور اداری:

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس تیمور اخگر - کارشناس سلامت محیط    

شماره تلفن:  37293004  -  083

واحدهای زیر مجموعه واحداموراداری:

کارگزینی   37271026 - 083
تدارکات   37275467-37293370  083
بایگانی  
دبیرخانه  37222888 -  083
نگهبانی    37296818  -  083
خدمات  37279202    - 083
تاسیسات
تلفنخانه  37277971-37220596-37228113  -083
 
آرم دانشگاه
 

مالی حسابداری

واحد امور مالی وحسابداری:
نام کارشناس مسئول: آقای محمد رضا مبینی پور

  شماره تلفن تماس: 37227562 - 37224591 - 37293500 - 083

 

آرم دانشگاه

روابط عمومی

 
واحد روابط عمومی:
نام کارشناس مسئول: آقای محمد باقر محمودی 


شماره تلفن تماس:   37277970-083 

آدرس پست الکترونیکی واحد روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:hcokc_pr@kums.ac.ir


 
شرح وظایف واحد روابط عمومی: