درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی مرزبانی

 

مرکزخدمات جامع سلامت روستایی مرزبانی
آدرس : شهرستان کرمانشاه ، بخش بیلوار 

کد پستی ده رقمی :

تلفن تماس :34722323- 083

تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز : 5 واحد

 

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد بهداشت مدارس
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی
داروخانه
تزریقات

خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه روستایی مرزبانی :