درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری نیکروش(انتظام)

      مرکز خدمات جامع سلامت شهری نيکروش(انتظام)  
آدرس : کرمانشاه ،  خیابان اصلی شهرک بهداری  ،  داخل کوچه 116 هدایت ،  جنب تاکسی تلفنی همشهری ،کد پستی ده رقمی: 6719916883
    
شماره تلفن تماس :08338378903 


 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:
پزشک عمومی
داروخانه
نام واحدهای اداری این مرکز:
واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش