درباره مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مهدیه(دره دراز)

 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مهدیه(دره دراز)


آدرس : کرمانشاه ، شهرک مهدیه ، کوی نیلوفر 3 ، پلاک 7 ، کد پستی:  6717114345   
     
تلفن تماس : 0838272340
    
خانه های بهداشت تحت پوشش:  نـــــــــدارد
  

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی

داروخانه