درباره مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سرونو

 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سرونو     

 
آدرس : شهرستان کرمانشاه  ،بخش فیروز آباد ،دهستان سر 
فیروز آباد، روستای سرونو

کد پستی ده رقمی : .....
   
تلفن تماس : 34724207-083
    
تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز :  6واحد
  
 
واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
 واحد بهداشت حرفه ای
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:
پزشک عمومی
داروخانه
 آزمایشگاه 
 دندانپزشکی
 تسهیلات زایمانی

 فهرست خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه روستایی چنارسفلی :

درحال حاضر خانه بهداشت زیر که درآینده جزء مرکز نجف آباد خواهند بود نیز توسط این مرکز اداره می شوند:

  •   خانه بهداشت مهدی آباد
  •  خانه بهداشت نجف آباد
  •  خانه بهداشت پاچقا
  •   خانه بهداشت سراب
  •  خانه بهداشت باریوند
  •  خانه بهداشت گردگاندار
  •  خانه بهداشت گدارپی