درباره مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کهریز

 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کهریز  

آدرس: شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ،دهستان قره سو،روستای کهریز(پل کهنه)

کد پستی ده رقمی :    6715117716

شماره تلفن تماس:  38331323 -083

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی
داروخانه