درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی قزانچی

 

مرکزخدمات جامع سلامت روستایی قزانچی
آدرس : شهرستان کرمانشاه ، جاده سنندج ،سه راهی پاوه

کد پستی ده رقمی : 6738111396

تلفن تماس :34684224- 083

تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز : 13واحد


واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی
داروخانه
بهداشتکار دهان ودندان
واحد آزمایشگاه
تزریقات وپانسمان

خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه روستاییقزانچی :