واحدسلامت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

بهداشت محیط

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس كیوان عبدی - کارشناس ارشد سلامت محیط

 شماره تلفن تماس با واحد سلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه: 08337277973

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها فرمها بهداشت حرفه ای مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 5 1 4
1 8 1 7

مراحلی که ارباب رجوع جهت انجام برخی از خدمات مرتبط با واحد سلامت محیط باید طی نماید: