صفحه اصلی

معرفی ریاست ومعاونت ها

درباره مرکز بهداشت کرمانشاه

مراکزخدمات جامع سلامت شهری

ثـامـن الائـمه

گلستان

شهید رجایی(دولت آباد)

ولیعصر(عج)

فرهنگیان

مـــرصـاد

صــادقیـه

معتضدی (حافظیه)

ظــفر

سجــادیـه

شهیدسوری

حاجی افغانیان

جعفرآباد

وحــدت

ممتــاز

حاج منصوبی

شهیدمطهری

رشیدی

حاج سارابی

حاج سرابی

نیک روش

الهیه

شهرک معلم

مرکزسلامت جامعه شهری روستایی شبانه روزی ماهیدشت

مرکزسلامت جامعه شهری روستایی شبانه روزی کوزران

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی هلشی

آزمایشگاه رفرانس مالاریا و التـــور

کلینیک طب کارمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

مراکز خدمات جامع سلامت روستایی

چنارسفلی

مهدیه(دره دراز)

رحیم آباد

سراب نیلوفر

سیدیعقوب

نوکان

آناهیتا

قزانچی

قلعه شاخانی

کهریز

مرزبانی

ورله

بانگنجاب

پیرکاشان

کـــرناچی

پایگاههای خدمات جامع سلامت شهری

پایگاه سلامت جامعه طالقانی

پایگاه سلامت جامعه شهری جلالیه

پایگاه سلامت جامعه شهری رودکی

پایگاه سلامت جامعه شهری امام خمینی(ره)

پایگاه سلامت جامعه شهری بلوارطاقبستان

پایگاه سلامت جامعه شهری حکمت آباد

پایگاه سلامت جامعه شهری نواب

پایگاه سلامت جامعه شهری زینبیه

پایگاه سلامت جامعه شهری اعتصام

پایگاه سلامت جامعه شهری شهرک بسیج -کیهانشهر

پایگاه سلامت جامعه شهری ضمیمه کوزران

پایگاه سلامت جامعه شهری ضمیمه شهرک شهید باهنر

پایگاه سلامت جامعه شهری ضمیمه ماهیدشت

خانه های بهداشت روستایی تابعه

درباره خانه های سلامت مرکز بانگنجاب

خانه بهداشت بانگنجاب

خانه بهداشت ده سفید

خانه بهداشت زندهر

خانه بهداشت کاشنبه چهاردانگی

خانه بهداشت مریوانی بیدگل

درباره خانه های بهداشت مرکز چنارسفلی

خانه بهداشت ضمیمه چنارسفلی

خانه بهداشت بوژان

خانه بهداشت پشت کبودجهانگیروند

خانه بهداشت تیامین

خانه بهداشت چشمه گچ

خانه بهداشت خوبیاران علیا

خانه بهداشت دره دوزخ

خانه بهداشت زینلان علیا

خانه بهداشت سرزل

خانه بهداشت شینه

خانه بهداشت طاویران علیا

خانه بهداشت کریان

خانه بهداشت گاومره

خانه بهداشت گلیانه علی باقر

خانه بهداشت مستعلی علیا

خانه بهداشت مسگره

خانه بهداشت میدان

خانه بهداشت یاریجان علیا

درباره خانه های بهداشت مرکز مهدیه(دره دراز)

درباره خانه های بهداشت مرکز رحیم آباد

خانه بهداشت ضمیمه رحیم آباد

خانه بهداشت سلیمانیه

خانه بهداشت سه چک

خانه بهداشت شاه ملکی

خانه بهداشت فرامان

خانه بهداشت قمشه

خانه بهداشت کاورلوان

خانه بهداشت کرانی سفلی

خانه بهداشت گاو پنام

درباره خانه های بهداشت مرکز سراب نیلوفر

خانه بهداشت ضمیمه سراب نیلوفر

خانه بهداشت گاوپنام

خانه بهداشت تازه آبادمورچی

خانه بهداشت دائی چی

خانه بهداشت داردرفش ابراهیم بیگ

خانه بهداشت گلالی

خانه بهداشت شاهینی

خانه بهداشت عمرمل

خانه بهداشت سیاه کمر

خانه بهداشت قزقبری دکترحبیب

درباره خانه های بهداشت مرکز سرونوعلیا

خانه بهداشت ضمیمه سرونوعلیا

خانه بهداشت باغ طیغون

خانه بهداشت بانریوند

خانه بهداشت سراب سرفیروزآباد

خانه بهداشت پاچقا

خانه بهداشت گامبیزج علیا

خانه بهداشت گردکاندارعلیا

خانه بهداشت مهدی آبادسفلی

خانه بهداشت موسی نارنج

خانه بهداشت نجف آباد

درباره خانه های بهداشت مرکز سیدیعقوب

خانه بهداشت قمشه تپه

خانه بهداشت جامه شوران

خانه بهداشت چقابلک شهلائی

خانه بهداشت ضمیمه سیدیعقوب

خانه بهداشت کنگربان سفلی

خانه بهداشت سیمینه علیا

خانه بهداشت قلعه داراب خان

خانه بهداشت توه لطیف

خانه بهداشت چشمه سفید

درباره خانه های بهداشت مرکز نوکان

خانه بهداشت ضمیمه نوکان

خانه بهداشت بیجانه

خانه بهداشت ده پهن

خانه بهداشت سیاه بیدسفلی

خانه بهداشت سیاه بیدعلیا

خانه بهداشت گاکیه

درباره خانه های بهداشت مرکز آناهیتا

خانه بهداشت حاج بهمنی

خانه بهداشت کرناچی

خانه بهداشت کهریز الهیه

خانه بهداشت شهید عسگری

درباره خانه های بهداشت مرکز قزانچی

خانه بهداشت ضمیمه قزانچی

خانه بهداشت احمدوند

خانه بهداشت بریموند

درباره خانه بهداشت تاسوره جان

خانه بهداشت تپه افشار

خانه بهداشت چقاماران خضرزنده

خانه بهداشت خوشینان علیا

خانه بهداشت دوچقا

خانه بهداشت سرآبله

خانه بهداشت عمله علیا

خانه بهداشت نظام آباد

خانه بهداشت یاوری

خانه بهداشت نوروزآباد

درباره خانه های بهداشت مرکز قلعه شاه خانی

خانه بهداشت ضمیمه قلعه شاه خانی

خانه بهداشت باتمان

خانه بهداشت چشمه کبود

خانه بهداشت رازیان

خانه بهداشت سورنی سفلی

خانه بهداشت کمره کره

خانه بهداشت گرگان

درباره خانه های بهداشت مرکز کهریز

خانه بهداشت ضمیمه کهریز

خانه بهداشت جامه شوران سفلی

خانه بهداشت زنگیشه

خانه بهداشت عمه

خانه بهداشت قورباغستان سفلی

خانه بهداشت کله هو

خانه بهداشت کمرآب

خانه بهداشت کنجورسفلی

خانه بهداشت کهرارموقوفه

خانه بهداشت پشته کش

خانه بهداشت منوچهرآباد

درباره خانه های بهداشت مرکزکوزران(+دایار)

خانه بهداشت بابان سردار

خانه بهداشت بابان یاور

خانه بهداشت جعفرآباد

خانه بهداشت چقاگنوژ

خانه بهداشت چگینی سفلی

خانه بهداشت خورنه سفلی

خانه بهداشت رشیدعلی

خانه بهداشت سالارآباد

خانه بهداشت شیخ مصطفی

خانه بهداشت قباق تپه

خانه بهداشت قلعه سلیمان خان

خانه بهداشت گلودره

خانه بهداشت هفت آشیان

خانه بهداشت دایار

خانه بهداشت نیلاوره سفلی

خانه بهداشت هفت چشمه

درباره خانه های بهداشت مرکز پیرکاشان

بهداشت خانه ضمیمه پیرکاشان

خانه بهداشت رزین

خانه بهداشت زامله

خانه بهداشت سرنجگه

خانه بهداشت کالیان وسطی

خانه بهداشت کرم بست

خانه بهداشت گندآباد

درباره خانه های بهداشت مرکز ماهیدشت

خانه بهداشت ضمیمه ماهیدشت

خانه بهداشت پتی آباد

خانه بهداشت پیرحیاتی

خانه بهداشت چالابه علیا

خانه بهداشت چقاکلبعلی

خانه بهداشت چقانرگس

خانه بهداشت ریزوند

خانه بهداشت سامره علیا

خانه بهداشت قلعه نجف علی خان

خانه بهداشت قیماس

خانه بهداشت کلیائی

خانه بهداشت لعل آبادسیدجعفری

درباره خانه های بهداشت مرکز مرزبانی

خانه بهداشت ضمیمه مرزبانی

خانه بهداشت سماق

خانه بهداشت کمشور

خانه بهداشت دیزگران

خانه بهداشت میانرود

درباره خانه های بهداشت مرکزورله

خانه بهداشت ضمیمه شهرک ورله

خانه بهداشت چقاماران بی ابر

خانه بهداشت خانم آباد

خانه بهداشت ده گل

خانه بهداشت علی آباد

خانه بهداشت گروران چهاردانگ

خانه بهداشت هجوم آباد

خانه بهداشت ورمنجه

مرکز آموزش بهورزی

آزمایشگاه آب شهرستان

قوانین وآیین نامه ها

پیوندها ی مفیدو مرتبط با سلامت:

تماس با ما

ارسال نظرات و پیشنهادات شما