درباره خانه بهداشت لعل آبادسیدجعفری


نام روستای اصلی:   لعل آبادسیدجعفری    
    
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای پتی آباد
      
کد پستی:   6719199169
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  لعل آباد حسین قلی خانی ، میمز ، کل کل 1 ، کل کل 2 ، کل کل 3