دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحدهای ستادی / واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریهای غیر واگیر