واحدسلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال1399(2020میلادی):

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال1399(2020میلادی):

سازمان بین المللی کار(ILO )با توجه به شیوع کووید 19 ، شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای را تغییر دادو شعار این روز را  " توقف پاندمی بیماری کوید -19 با رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار "  تعیین کرد.

در ایران نیز شعار این روز   "همه گیری جهانی را متوقف کنیم: با رعایت موازین ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار می توان جان انسانها را نجات داد" تعیین شده است.

با شناخت چالش بزرگی که دولت ها، کارفرمایان، کارگران و کل جوامع در سراسر دنیا برای مقابله با بیماری جهانی (پاندمیک) کوید–19 روبرو هستند، روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار بر روی شیوع بیماریهای عفونی در محل کار، با تمرکز بر روی بیماری کوید–19 خواهد پرداخت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس مسئول: سرکارخانم مهندس اعظم عسگری  -  میزان تحصیلات: کارشناس سلامت حرفه ای
    
   

شماره تلفن تماس با واحد سلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه: 08337273101

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها فرمها بهداشت حرفه ای مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 2 1 5 1 4
1 10 1 8 1 3 1 7