مستندات قانونی(قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها) بهداشت حرفه ای:


آییـن نامه ها ودستـور العمل آیین نامه ها و دستورالعمل بهداشتی

بند2 ماده1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
تامین بهداشت عمومی وارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصا درزمینه بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده و مدارس ، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه،به ویژه بهداشت مادر و کودکان با همکاری وهماهنگی دستگاههای ذیربط .
    
ماده85 قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود. برای کلیه کارگاهها،کارفرمایان،کارگران وکارآموزان الزامی است.
   
تبصره1 ماده 96 قانون کار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی وبازرسی در زمینه بهداشت کار ودرمان کارگری بوده وموظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
   
ماده 156 قانون کار: دستورالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذا خوری،حمام ودستشوئی برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.  
      
برخی از قوانین ، آیین نامه ها ودستورالعمل های مورد استناد بهداشت حرفه ای :

 حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش پنجم سال1400
ویرایش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی سال 1395
 قانون کار جمهوری اسلامی ایران   (بخصوص فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار)
 آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 آیین نامه  تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت
 آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی،دامداری و مرغداریهای سراسر کشور
 دستورالعمل بازرسی بهداشت کار(بانضام وظایف بازرسان کار) دستورالعمل بازرسی بهداشت کار(بانضام وظایف بازرسان کار)
 دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشتی حرفه ای
 دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه ای دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه ای ( بانضمام شرح وظایف و مسئولیت های و چک لیست ارزیابی عملکرد مسئول بهداشت حرفه ای)
وظایف و مسئولیت های مسئول بهداشت حرفه ای کارگاهها(صنایع ، شرکتهاو کارخانجات
 دستور العمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک دستور العمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک


دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار درمراکز بهداشتی (بیمارستانها) 
 برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار
 فایل اکسل گزارش حوادث محیط کار فایل اکسل گزارش حوادث محیط کار
 روش نیمه کمی برای ارزیابی مواجهه شغلی با مواد شیمیایی مضر. روش نیمه کمی برای ارزیابی مواجهه شغلی با مواد شیمیایی مضر
A Semiquantitative Method to Assess Occupational Exposure to Harmful Chemical
 روش نیمه کمی برای ارزیابی مواجهه شغلی با مواد شیمیایی مضر روش نیمه کمی برای ارزیابی مواجهه شغلی با مواد شیمیایی مضر
 

خود مراقبتی سازمانی- ارتقای سلامت در محیط کار وفرم کار گروهی خود مراقبتی سازمانی- ارتقای سلامت در محیط کار وفرم کار گروهی


 
 راهنمای چک لیست حودات شیمیایی راهنمای چک لیست حودات شیمیایی
 راهنما و دستورالعمل جامع موادشیمیایی خطرناک
 نمایه ایمنی شیمیایی کشور مرکز سلامت  محیط وکار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1398 نمایه ایمنی شیمیایی (کشور مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1398)
 راهنمای کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار راهنمای کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار

 معاینات سلامت شغلی:

فرم پرونده پزشکی شاغل(فرم معاینات سلامت شغلی مصوب وزارت بهداشت)

دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل

دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سالمت رانندگان دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان

 

 راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده راهنما و دستورالعمل جامع انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان خانواده

راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی - درمانی راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز  بهداشتی - درمانی(خدمات جامع سلامت)

دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی(1398) و شیوه نامه انجام معاینات سلامت شغلی 1398 شیوه نامه انجام معاینات سلامت شغلی 1398  (مرکز سلامت محیط و کار طی نامه شماره 306/5059  به تاریخ 24 اسفند ماه1399 و به استناد رای دیوان عدالت اداری ، دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی  را که طی نامه شماره300/5312 به تاریخ 6 تیرماه1397 اعلام شده بود ابطال نمود.) 

 کتابچه برنامه عملیاتی عوامل اجرایی پسماند کتابچه برنامه عملیاتی عوامل اجرایی پسماند

مطالب مرتبط:

قوانین مرکز سلامت محیط وکار
دستوالعمل های مرکز سلامت محیط وکار
آیین نامه های مرکز سلامت محیط وکار
بخش نامه های مرکز سلامت محیط وکار

آیین نامه ها ودستورالعمل های بهداشت حرفه ای(معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان)