دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحدهای ستادی / واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر

واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

نام کارشناس مسئول: آقای رحیم رحمانی کارشناس مسئول بیماریهای واگیر 

شماره تلفن ستاد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جهت دریافت گزارش تلفنی بیماریها :  37212441-37228378   - 083 

شماره تلفن مراکز ویژه ارائه خدمات درخصوص بیماریهای مختلف(شهرستان کرمانشاه):

کلیه واحدهای ستادی مبارزه با بیماری ها درکلیه شهرستانهای تابعه استان کرمانشاه از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر آماده دریافت گزارش های تلفنی می باشد.
 
شماره تلفن واحد های ستادی مبارزه با بیماریهای استان کرمانشاه 

 واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها فرمها بهداشت حرفه ای مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 8   1 7
بیماریهای واگیر بیماریهای غیر واگیر    

مروری بر بیماری های مهم و نظام مراقبت آنها

 

روند انجام  اقدامات وخدمات بهداشتی  درموارد حیوان گزیدگی

روند  برنامه بیمار یابی سل وارائه خدمات به بیماران مسلول: