برخی از مناسبتهای مرتبط با واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها:

روز جهانی مبارزه با سل روزجهانی بهداشت وهفته ی سلامت روز ملی دیابت
هفته جهانی واکسیناسیون روز جهانی آسم روز جهانی تالاسمی
روز جهانی فشار خون بالا روز ملی مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان‌ هفته حمایت از بیماران هموفیلی
روز جهانی قلب روزجهانی پوکی استخون روز جهانی هاری
روز ملی مبارزه با سل هقته ملی سلامت بانوان ایرانی ( سبا ) روز جهانی دیابت
هفته ی حمایت از بیماران کلیوی روز جهانی مبارزه با ایدز هفته پیشگیری از سرطان
هفته ملی ســـلامت مــــردان ایرانی(سما)"