درباره مرکزسلامت جامعه روستایی چنارسفلی

 چنار 23  

 
آدرس : شهرستان کرمانشاه ،جاده کوزران ،بخش فیروز آباد ،دهستان جلالوند ، روستای چنارسفلی

کد پستی ده رقمی : 6735135117
   
تلفن تماس : ندارد
    
تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز :  18واحد
  
 

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:
پزشک عمومی
داروخانه

 فهرست خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه روستایی چنارسفلی :