درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی ماهیدشت:

مرکز خدمات جامع سلامت ماهیدشت
 
آدرس: شهرستان کرمانشاه ، بخش ماهیدشت، شهر ماهیدشت
کد پستی ده رقمی :    
 
شماره تلفن تماس:   346222028-083
  
تعداد خانه های بهداشت تابعه: 12واحد
 
واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحدآموزش بهداشت
واحدبهداشت مدارس
واحد مامایی
واحد پیشگیری از هاری
 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:
پزشک عمومی
داروخانه
واحد دندانپزشکی
واحد تزریقات
واحد آزمایشگاه

 
  مرکز شبانه روزی ماهیدشت
خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه شهری روستایی شبانه روزی ماهیدشت: