برخی از مناسبتهای مرتبط با واحد سلامت خانواده:

روز جهانی جمعیت وهفته مربوطه روز ملی جمعیت روز جهانی ماما
هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر روز جهانی سالمندان روز جهانی کودک
هقته ملی سلامت بانوان ایرانی ( سبا ) هفته بسیج ملی تغذیه صحیح هفته ملی ســـلامت مــــردان ایرانی(سما)"