• مــــــــــرکـــــزبهـــــداشت شهـــــــرستــــــان کــــــــــرمــانشــاه : Translate

  • مدیریت مرکز بهداشت: Translate

  • معــــاونـت هــــا: Translate

  • واحــــدهــای بهــداشتی ستـــادی: Translate

   • واحد سلامت خانواده: Translate

   • واحدپیشگیری و مبارزه با بیماریها: Translate

   • واحدبهداشت محیط : Translate

   • واحدطرح وگسترش: Translate

   • واحد آموزش سلامت: Translate

   • واحدسلامت مدارس: Translate

  • واحـــدهای درمـــــانی ستــادی: Translate

   • واحد امور درمان: Translate

   • واحدبهداشت دهان ودندان: Translate

   • واحدامور دارویی Translate

   • واحد امورآزمایشگاهها Translate

   • واحدامورتجهیزات پزشکی Translate

  • مراکز بهداشتی درمانی شهری: Translate

   • مرکز بهداشتی درمانی ثـامـن الائـمه Translate

   • مرکز بهداشتی درمانی حـــــاج دائـی Translate

  • پایگاههای بهداشتی: Translate

  • مرکز آموزش بهورزی شهرستان Translate

  • آزمایشگاه آب شهرستان کرمانشاه Translate

  • مراکز بهداشتی درمانی روستایی: Translate

   • چنارسفلی: Translate

   • مهدیه(دره دراز) Translate

   • رحیم آباد Translate

   • سراب نیلوفر Translate

  • خانه های بهداشت روستایی: Translate

  • شبـــــــکه بهــــداشت ودرمــــــان مجـــــازی شهـــرستان کـــرمـانشـــاه: Translate

   • پایگاه های سلامت شهری شهرستان کرمانشاه: Translate

    • پایگاه های سلامت شهری بخش مرکزی(شهرکرمانشاه): Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 1 دولت آباد : Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 1 دولت آباد: Translate

       [[ Translate ]][[ Translate ]]

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمژگان نوروزی،سیدفرزادرضایی،اسدمحمدی،حریف رشیدیان م2 ب7 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترپریسانعمتی ،فریبانوری،رسول الیاسی م2 ب7 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2 شهید سوری: Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه مرکز شهری شماره 2 شهید سوری: Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 3 شهید مطهری: Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه مرکز شهری شماره 3 شهید مطهری: Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترخسرو آلرد ،حاتم امیریان ،محمدرضامهری م3 ب10 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمیتراگودرزی،علی اصغراباذری،علیرضاراسخی ، بابک بیک پور م3 ب10و11 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترحسین بیگلری ،محمدرضا مهری م3 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 4 رشیدی: Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه مرکز شهری شماره 4 رشیدی : Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترعلیرضاکریمی،پوران حبیبی،غلامرضاشاه حسینی،داریوش بیات م3 ب7 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکتربهروز رضایی،جوادلطفی،محسن محسن پور ،امحمدمیری م3 ب7و8 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترحجت اله آزادی م3 ب6 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 5 ولیعصـر(عج) Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه مرکز شهری شماره 5 ولی عصر کرمانشاه Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری غیر ضمیمه شماره 7 طالقانی Translate

       • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکتر مروتی،پرویزسالاری ، محمدرضا سلیمیان زردویی م2 ب3 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمهردادافشارگلی،سلیمان عظمی،شهنازچقازردی،رحمت اله رئیسی م2 ب4 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 6 حاج سرابی Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه مرکز شهری شماره 6 حاج سرابی Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترسیدغلامرضاجوادی، صادقی،حیدریان م3 ب6 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 8 حاج دایی Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه حاج دایی Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترحاجی قربان قبادی،مهستی درخشنده،حمیدزردویی م1 ب5 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمحمدرضامحبیان،رویارشادت م1 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری اعتصـــام Translate

       • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمحسن امینی یگانه،محمدسهرابی،امیرجمشیدی م1 Translate

       • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکتررامین نیک پیکر،شاهرخ الفتی م1 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 9 حاج سارابی (رفعتیه) Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه حاج سارابی Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترزهره نوری،غلامرضا نورایی،شهین الوانی،مائده رهبری م4 ب4 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترشبنم خاموشیان،محمدجلالیان،روشنک فخاری م4 ب4 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترنازنین قمری،یداله امیری م4ب6 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمحمدجواد وجدانپاک،رضابابایی،زهراجعفری،حمیدرضاامینی م4 ب5 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکتر نوید بهره مندمقدم،پگاه مراتی م4 ب4 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 10 ممتحن Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 26 ممتحن Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 11 فرهنگیان فاز 2 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 26 فرهنگیان فاز 2 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترفرزین معتمدی،آزاده مالمیر م5 ب7 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترداریوش سهرابی،بابک فتاحی،افسون بابایی م5 ب7 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 13 کیهانشهر Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 31 کیهانشهر Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترعلی قنبری کاکاوندی،وحیدخلیلی،حسین رضایی م3 ب1 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 14 شهرک معلم Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 33 شهرک معلم Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری رودکــی Translate

       • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمهدی احمدی،وحیدکرمی،رضامیرویسی م6 ب9 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکتربتول ملکی م6 ب8 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 15 مرصاد Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه مرصاد Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمجتبی دارابی Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 16 صادقیه Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 36 صادقیه Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 17 هادی معتضدی (حافظیه) Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 37 هادی معتضدی (حافظیه) Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترجهانبخش کیانی،مهردادنوروزی،رحمت فتحعلی باغنی،علی همتی م1 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 18 ظفر Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 39 ظفر Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمحمدرضا پوربی آزار، نوشین حیدریان م5 ب5 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 19 سجادیه Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 41 سجادیه Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 20 الهیه Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 42 الهیه Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری نیکــــروش( انتظام) Translate

       • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترالهام نوری فرجام،محمدموسوی شوشتری م6 ب1 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترهماطهماسبی،میترا افشاریان،مهرنوش آیین فر،محمود شیربندی م6 ب3 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 21 حاج افغانیان Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 45 حاج افغانیان Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری پــــردیــــس Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمنصورتاجری،نوشین لرستانی،فاطمه حمزه،بابک فرخی م4 ب7 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 22 جعفرآباد Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 48 جعفرآباد Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمازیارحاجیان ،مجیدخانی علی اکبری م3 ب4 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 23 وحدت Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 51 وحدت Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری فجـــــــر(حاج حسن احمدی)=حکمت آباد Translate

       • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکتر احمدعلی امیری م6 ب10 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمحمدمهدی مستوفی،افشین رژه،شهریارگنجی،آمنه ملک زاده م6 ب11 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکتــرمسعودنژادپاک،فرزادمهران نیا م6 ب11 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 24 ممتاز Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه ممتاز Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترفائزه معتمدی م4 ب3 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 25 حاج منصوبی Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 56 حاج منصوبی Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترحسین رحیمی صدر،محمدخشای،فرهادافتخاری م4 ب1 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترنرجس ثریا م4 ب4 Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 26 آناهیتا Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه شماره 58 آناهیتا Translate

     • مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 7 ثامن الائمه(مسکن) Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری ضمیمه ثامن الائمه Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمحمدرضاحیدری،رامین شهرباف،حیدرشبیری،علی اشرف حقی قبادی م5 ب3 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکتربیژن رستمی،پیام انوشه،فریباقبادی،مرکباتی م5 ب3 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترحمیدرضافرهادی،بهنام فقیهی،اسکندرضیاء غریب م5 ب3 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترامیدقادری،علیرضاموسوی،شاهرخ هارونی،نازنین آرین م5 ب8 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترموسی سیدی میانکلی،منوجهرکرانی،وحیدنظریان،علی رشیدی م5 ب9 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترامیرحسین یوسفی افشار،سیدعلی میرقاسمی ساعی،عزت اله امیری م5 ب3 Translate

      • پایگاه بهداشتی شهری مجازی دکترمحمداسدالهی م5 ب8 Translate

There is no item to show.

Categorized Staff List

No item(s) found.