رویدادهای خبری مرکزآموزش بهورزی ( سه ماهه چهارم سال 1391):

1-  برگزاری نشست شورای بهورزی شهرستان مورخ 19/11/1391در مرکز آموزش بهورزی  با حضور کارشناس مسئول محترم طرح و گسترش مرکز بهداشت شهرستان آقای دکتر کبودی , مدیره مرکز آموزش بهورزی سرکار خانم شهبازی ,مسئول اموراداری و خدمات شهرستان ونمایندگان محترم بهورزان مراکز روستایی با طرح مشکلات ,درخواستها و پیشنهادات توسط نمایندگان بهورزان و اتخاذ تصمیمات لازم در این رابطه.

2-  ارسال نامه بهورزان مراکز به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص احتساب دوره آموزش بهورزی به عنوان سنوات خدمت .

3- تنظیم برنامه بازآموزی بهورزان درسال 1392 و تعیین اولویتهای آموزشی با توجه به تجزیه و تحلیل نتایج آزمون بعمل آمده در پایان سال 1391 .

4- صدور گواهی مجوزدار آموزشی جهت بهورزان شاغل درخانه های بهداشت تابعه که در کلاسهای باز آموزی برگزار شده توسط مر کز آموزش بهورزی شرکت داشته اند.

5- برگزاری تعداد 14 جلسه باز آموزی و آموزش تعداد194نفر از بهورزان خانه های بهداشت

6- توزیع فصلنامه بهورزی به تعداد 252 جلد در بین مراکز بهداشتی درمانی شهری – روستایی – خانه های بهداشت و واحد های ستادی.

7- اعزام دانش آموزان بهورزی به خانه های بهداشت مربوطه به منظور مشارکت در امر سرشماری پایان سال 1391

8- برگزاری نشست شورای مربیان مرکز آموزش بهورزی و بحث و گفتگو و تصمیم گیری در زمینه ارتقاء و بهبود وضعیت آموزشی دانش آموزان و برنامه باز آموزی ها از طریق استفاده بهینه از امکانات موجود در مرکز آموزش بهورزی.