فعالیتهای مرکز آموزش بهورزی درسه ماهه چهارم سال 1392:

برخی فعالیتهای مرکز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه درسه ماه چهارم سال392 به شرح زیر بوده است:

- برگزاری آزمون سالیانه بهورزان شاغل در خانه های بهداشت در تاریخ بیستم بهمن ماه 1392 تجزیه و تحلیل نتایج و معرفی نفرات برتر آزمون

2- برگزاری امتحانات فینال تئوری و کارآموزی دانش آموزان دوره 33بهورزی با حضور کارشناس طرح و گسترش شهرستان و کارشناس مسوول بهورزی استان

3- تکمیل و ارسال پرونده استخدامی 18 نفر از دانش آموزان فارغ التحصیل به معاونت محترم بهداشتی جهت طی مراحل استخدامی       

4- برگزاری سه جلسه شورای مربیان و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات آموزشی

5- توزیع 300 جلد فصلنامه بهورزی در بین خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و واحدهای ستادی

6- تنظیم برنامه باز آموزی بهورزان در سال 1393 و تعیین اولویتهای آموزشی با توجه به نتایج آزمون بعمل آمده درپایان سال 1392

7- صدور گواهی مجوز داردر سال 92 جهت بهورزان شاغل در خانه های بهداشت تابعه که در کلاسهای باز آموزی برگزار شده توسط مرکز آموزش بهورزی شرکت داشته اند

8- همکاری در امر آموزش بدو خدمت پزشکان طرح بیمه روستایی

3