موضوع روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال1392 "پیشــگیری از بیمـــاری های شغلی" است.

بیست وهشتم آوریل سال2013 میلادی برابر با هشتم اردیبهشت ماه سال1392 هجـــری شمسی ، روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای است.
[موضوع روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای سال2013 میلادی (1392 هجـــری شمسی)

"پیشــگیری از بیمـــاریهای شغلی" است.

در سراسر جهان  بیماریهای شغلی ، همچنان به عنوان علت عمده مرگ و میرهای مرتبط با کارهستند. بر اساس برآوردهای سازمان بین المللی کار، از 2،34 میلیون تلفات شغلی در هر سال، تنها 321.000 موردآن به علت حوادث است.  2،02 میلیون مرگ و میر باقی مانده ، توسط انواع مختلفی از بیماری های مربوط به کارمی باشد که بطورمتوسط، ​​روزانه بیش از 5500 موردمرگ و میر خواهدبود که این یک درصدغیر قابل قبولی است.

ناکافی بودن اقدامات پیشگیری از بیماریهای شغلی، نه تنها دارای اثرات منفی عمیقی بر کارگران و خانواده های آنها است بلکه درصورت از دست دادن بهره وری، هزینه های فوق العاده ای را بر جامعه  وسیستم های امنیتی و اجتماعی تحمیل می کند.

 پیشگیری موثر تر و کم هزینه تر از درمان و توانبخشی است.

در حال حاضرهمه کشورها با توجه به ظرفیت خود ، می توانند گام های اساسی جهت بهبودوضعیت و برای جلوگیری از بیماریهای شغلی بردارند.[

  متن فوق  از طرف سازمان بین المللی کار(ILO ) دررابطه با  روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال 2013میلادی(1392هجری شمسی) بیان گردیده است.

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال1392


برای مشاهده پوستر سال 2013(1392)روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای لطفا" اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:
برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت سازمان بین المللی کار(HLO) لطفا"
اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:

   برای مشاهده تاریخچه روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد: