آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1390

عنوانتاریخ انتشار
درتاریخ 24/3/1390 جلسه آموزشی جهت مسئولین ثبت حوادث بیمارستانی برگزار گردید ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
اکیپ ویژه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درتاریخ 21/3/90 وضعیت بهداشتی عشایرساکن در شمال این شهرستان را مورد پایش قرارداد ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
جهت پوشش دادن برنامه بیمه روستایی ،یک واحد آزمایشگاه تشخیص طبی با تمام تجهیزات درمرکز بهداشتی درمانی قلعه شاخانی ایجاد می گردد ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
درتاریخ 18/3/1390 توسط واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها کارگاه آموزشی جهت پرسنل رده میانی برگزار گردید ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
ازعصر روز جمعه 20/3/90بازهم گرد وغبار غلیظ شهرستان کرمانشاه رافراگرفت ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
مرحله دوم طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال از هفتم تا نهم خرداد ماه سال1390 اجرا گردید. ۱۶ خرداد ۱۳۹۰
درتاریخ 1/2/90 کارگاه باز آموزی دستور العمل های کودکان برگزار گردید ۵ خرداد ۱۳۹۰
درتاریخ های 25/1/90 و 31/1/90 سمینار بررسی سیمای مرگ ومیر مادران بارداربرگزار گردید ۵ خرداد ۱۳۹۰
روز زن درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گرامی داشته شد ۳ خرداد ۱۳۹۰
مرحله دوم طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال از هفتم تا نهم خرداد ماه سال1390 اجرا می گردد. ۳ خرداد ۱۳۹۰