آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1391

عنوانتاریخ انتشار
ازابتدای ثبت نام پزشکان درطرح پزشک خانواده شهری ، نماینده محترم بیمه جهت عقد قرارداد با این عزیزان درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مستقرگردیده است: ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
کلیه پزشکان مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه شهرستان کرمانشاه مهر ویژه طرح پزشک خانواده را تحویل گرفتند: ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
از روز چهارشنبه مورخ 18/5/91 ثبت نام از مردم جهت بــرنامه پــزشک خــانواده شهــری در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری دارای پزشک حوزه شهرستان کرمانشاه آغــاز گردید: ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
طی مدت دو روزکلیه بهورزان خانه های بهداشت روستایی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درخصوص برنامه پزشک خانواده شهری وسامانه خدمات سلامت ایرانیان آموزش دیدند ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
درتاریخ15/5/91 یک جلسه آموزشی برای پزشکان محترم بخش خصوصی درمورد برنامه پزشک خانواده شهری برگزار گردید: ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته جمعیت سال1391فعالیتهای چشمگیری داشت: ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
درتاریخ 14/5/91یک جلسه آموزشی با حضور مسئولین مراکز بهداشتی شهری درخصوص طرح پزشک خانواده شهری برگزار گردید: ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
درتاریخ 12/5/91یک جلسه آموزشی جهت پزشکان بخش دولتی وخصوصی که درطرح پزشک خانواده شهری ثبت نام نموده اندبرگزار گردید: ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
از روز پنجشنبه مورخ 12/5/91 ثبت نام از مردم جهت بــرنامه پــزشک خــانواده شهــری در پنج مرکز بهداشتی درمانی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه آغــاز گردید: ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کرمانشاه در مورخ 31/4/91 برگزارگردید ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
واحد دندانپزشکی مرکز بهداشتی درمانی حاج دایی بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به همشهریان عزیزمی باشد: ۷ مرداد ۱۳۹۱
از روز یکشنبه مورخ1/5/91 درشهرک حافظیه کرمانشاه ثبت نام از مردم جهت بــرنامه پــزشک خــانواده شهــری آغــاز گردید: ۲ مرداد ۱۳۹۱