آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1391

عنوانتاریخ انتشار
سایت ها و سامانه های الکترونیک سلامت را اندازی شده اند: ۳۰ آبان ۱۳۹۱
بیستم آذر ماه آزمون سالیانه بهورزی برگزارخواهد شد: ۳۰ آبان ۱۳۹۱
به مناسبت روز جهانی دیابت درتاریخ 23/8/91 جلسه ای درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید: ۲۵ آبان ۱۳۹۱
درتاریخ 24/8/91کلینیک خدمات دندانپزشکی غــدیــر افتتاح گردید: ۲۵ آبان ۱۳۹۱
ازتاریخ 91/7/9 لغایت 91/8/22 تعداد 9جلسه آموزشی با حضور 650 نفرازمتصدیان آرایشگاههای زنانه سطح شهر کرمانشاه برگزار گردید ۲۵ آبان ۱۳۹۱
امسال نیز برنامه های روز جهانی دیابت با تاکید بر اصل آموزش وپیشگیری برگزار می گردد: ۲۲ آبان ۱۳۹۱
مرکز سلامت محیط و کار با همکاری پژوهشکده محیط زیست، تعدادی دستورالعمل دررابطه با بهداشت حرفه ای ومحیط منتشر کرده است. ۱۷ آبان ۱۳۹۱
طرح بیماریابی جذام از تاریخ 19/6/91 لغایت 9/8/91 جهت جمعیت تحت مراقبت در حوزه شهرستان کرمانشاه اجرا گردید: ۱۵ آبان ۱۳۹۱
مرکزسلامت محیط وکار وب سایت دیگری نیزایجاد کرده است : ۱۴ آبان ۱۳۹۱
به مناسبت اعیاد سعید قربان وغدیر،درتاریخ 11/8/91خانه بهداشت قمشه تپه افتتاح گردید: ۱۴ آبان ۱۳۹۱
امکان گزارش گیری جمعیت ثبت شده درسامانه و ثبت اطلاعات هویتی افراد غیر ایرانی فراهم شده است: ۱۴ آبان ۱۳۹۱
واحدامور بانوان باهمکاری واحدسلامت خانواده در هفته ی ملی سلامت بانوان ایرانی(سبا) فعالیت هایی خاصی داشتند: ۹ آبان ۱۳۹۱
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی و هفته ی ملی سالمند فعالیتهای مختلفی داشت: ۸ آبان ۱۳۹۱
توسط رییس ستاد اجرایی برنامه به 21 سؤال پزشکان در مورد برنامه پزشک خانواده پاسخ داده شد: ۶ آبان ۱۳۹۱
در تاریخ 91/8/2ششمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کرمانشاه برگزارگردید ۵ آبان ۱۳۹۱