درباره ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 دکترعلیرضاطلوعی
 

نام و نام خانوادگی:دکترعلیرضا طلوعی     
   
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی  
  
آدرس پست الکترونیکی:  
e mailایمیل دکترعلیرضا طلوعی
سوابق و مسئولیت ها :
  

 

 

 

درباره معاونت بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه