روز جهانی ایمــنی و روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای سال 1389:

 28 april

مقدمه:
سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث وبیماریهای شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با 8 اردیبهشت ماه است برگزار می کند .روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28اوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود .برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است .که باعث ارتقای آگاهیهای مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود .
سازمان بین المللی کار ILO    از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها وبخش های خصوصی وکارفرمایان وکارخانجات حمایت وپشتیبانی می کند .

**********************************************************
درباره روز جهانی ایمــنی و روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای سال 2010میلادی ( 1389هجـــری شمسی):


شعار روز جهانی ایمــنی و روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای  در سال 2010 میلادی (1389هجری شمسی)

Emerging risks and new patterns of prevention in a changing world of work

می باشد.


1389

 

برای مشاهده تاریخچه روز جهانی ایمــنی و روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای  اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد1

 

***********************************************

برچسب ها: روز جهانی ایمــنی و روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای