هفــته ی ســــلامت 1388:

World Health Day:

درباره روز جهانی بهداشت وهفته ی سلامت سال2009 میلادی(1388 هجری شمسی):
شعار سال۲۰۰۹میلادی  سازمان جهانی بهداشت (WHO)وترجمه شعار فوق:

Health Facilities in Emergencies

                                         " ســـــــــــلامت درحـــــــوادث وبــــــــــــلایا "

در نمایشگاه هفته ی سلامت سال1388مرکز بهداشت شهرستان حضوری چشمگیر وفعال داشت

 *****************************************************************