آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1390

عنوانتاریخ انتشار
جهت رابطین محترم بهداشتی حوزه شهرستان کرمانشاه کارت شناسایی صادرگردید ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
برنامه آموزشی معاینات دوره ای ،آزبست وجایگزین هادر تاریخ 19/6/90توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزارگردید ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
برنامه آموزشی معاینات دوره ای ،آزبست وجایگزین هادر تاریخ 19/6/90توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار می گردد ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
در هفته دولت از خانواده های معظم شهدا که جزء پرسنل مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه هستندسرکشی ،تقدیر و تجلیل بعمل آمد ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وزارت کارواموراجتماعی جهت انجام فعالیتهای مربوط به "اندازه گیری وارزشیابی عوامل زیان آوروارائه هرگونه خدمات درزمینه بهداشت کاروکارگرومحیط کارومراقبتهای بهداشتی درمانی شاغلین" فاقدمجوزمی باشد ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درهفته جهانی شیرمادرسال1390 فعالیتهای چشمگیری داشت ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
نخستین شماره نشریه آوای سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه منتشر گردید: ۴ شهریور ۱۳۹۰