آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1394

عنوانتاریخ انتشار
کارگاه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن برگزار شد: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
کارگاه کارآموزی بهداشت دانشجویان دانشکده پزشکی در مرکز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه برگزار شد ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه امور خدماتی مرکز MMT مهر سینا مردان را از طریق مناقصه واگذار می کند ۱۹ مرداد ۱۳۹۴
کارگاه آموزشی خود مراقبتی بیماری ایدز در آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه برگزار شد ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
سیزدهم مردادماه94 کارگاه مقررات بهداشتی برگزار شد ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
دهم مردادماه94کمیته خود مراقبتی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تشکیل جلسه داد ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
اهم فعالیتهای مرکز آموزش بهورزی در سه ماهه اول 94 ۱۷ مرداد ۱۳۹۴
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه امور خدماتی مرکز MMT مهر سینا مردان را از طریق مناقصه واگذار می کند ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
شعار هفته جهانی تغذیه با شیر مادر1394 "حمایت مادران شاغل در تغذیه با شیر مادر و پرورش کودک" است ۷ مرداد ۱۳۹۴
کارکنان مرکز بهداشت شهرستان در غم از دست دادن همکار خود به سوگ نشستند ۴ مرداد ۱۳۹۴
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه پایگاه مشاوره ویژه زنان آسیب پذیر را از طریق مناقصه واگذار می کند ۴ مرداد ۱۳۹۴
همکاران محترم شاغل در واحدهای تابعه مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه می توانندفرمهای ارزیابی سالانه را از سایت این مرکز دریافت نمایند ۴ مرداد ۱۳۹۴